Splošni pogoji (Nagradne igre) 21.8.2020 - 31.8.2020

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

 

 1. člen Organizator nagradne igre je Valter, d. o. o., Ljubljanska cesta 33,1241 Kamnik.

Družabno omrežje Facebook ni organizator nagradne igre, nagradna igra ni organizirana, sponzorirana ali podprta s strani omrežja Facebook.      Facebook ni odgovoren za vsebino nagradne igre. Prejemnik podatkov z naslova nagradne igre je Valter, d.o.o. kot upravljalec Facebook strani               BabySept.

 

 1. člen Nagradna igra bo potekala od 21. 8. do 31. 8. 2020. Izžreban bo en nagrajenec. Nagrada sta dva (2) dezinfekcijska sredstva BabySept 200ml.Podatki o nagradi so opredeljeni v 8. členu.

 

 1. člen V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Osebe z omejeno ali v celoti odvzeto poslovno sposobnostjo, lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju zakonitih zastopnikov.

 

 1. člen Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se udeleženci strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z vsemi pravili in pogoji te nagradne igre ter se zavezuje, da bo ravnal v skladu z njimi. Organizator si pridržuje pravico do sprememb, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh morebitnih spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Nakup pri podjetju Valter d.o.o. ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

 1. člen Udeleženec sodeluje v nagradni igri s tem, da všečka objavo nagradne igre, označi prijatelja/ico in jo deli na svojem družabnem omrežju. Vsak sodelujoči se lahko v isto nagradno igro prijavi le enkrat, podvojene prijave izbrišemo s spiska prijavljenih.

 

 1. člen Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da se podatki o njihovem imenu, priimku in o prejeti nagradi lahko javno objavijo na Facebook strani Babysept. Obveščeni pa bodo tudi prek Facebook sporočila.

 

 1. člen S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov organizator udeležencem zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo za čas izvedbe nagradne igre. Organizator se obvezuje, da bo tako zbrane osebne podatke uporabil izključno za namen izvedbe nagradne igre ter da bo zbrane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

 

 1. člen Nagrajenec te nagradne igre bo prejel nagrado: - Dva (2) dezinfekcijska sredstva BabySept 200ml v vrednosti 30,00 € z DDV.

 

 1. člen Dne: 31. 8. 2020 bo izvedeno žrebanje, in sicer v prostorih podjetja Valter, d. o. o. Žreb bo naključen, pri čemer imajo vsi sodelujoči enake možnosti za osvojitev nagrade. Komisija organizatorja bo izžrebala dodatnega nagrajenca, za primer, če se kdo od izbranih nagrajencev ne bi odzval, ne bi izpolnjeval vseh pogojev nagradne igre ali bi se nagradi odpovedal.

 

 1. člen Obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre predložiti, bo organizator poslal izžrebancu prek Facebook sporočila. Pogoj za prejem nagrade je, da izžrebanec organizatorju v 10-ih delovnih dneh po prejemu obvestila pošlje naslednje osebne podatke prek Facebook sporočila oz. na dogovorjen e-naslov: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko. Osebe, ki jim je bila omejena ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev zakonitega zastopnika. Podjetje Valter, d. o. o. bo nagrajenca obvestilo o nadaljnjih korakih za prevzem nagrade. V primeru, da se nagrajenec v roku 10-ih dni ne bi odzval, se šteje, da se odpoveduje pravici do nagrade.

 

 1. člen Nagrada bo nagrajencu izročena v roku 10-ih delovnih dni od objave imena nagrajenca. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

 

 1. člen Ob izročitvi nagrade se je izžrebanec dolžan izkazati z osebnim dokumentom, ki se mora ujemati s podatki o izžrebancu, kot so navedeni v zapisniku o žrebanju (seznam izžrebancev) in poslanimi pisnimi dokazili. V primeru, da se podatki ne ujemajo, izžrebanec ni upravičen do prevzema nagrade in se nagrada ne podeli. Zakoniti zastopnik osebe, ki ji je bila omejeno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, mora poleg svojega osebnega dokumenta predložiti tudi dokument, ki dokazuje njegovo upravičenje za zastopanje (npr. odločba). V primeru, da izžrebanci ne posredujejo točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, izgubijo pravico do nagrad, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem. Nagrad se torej v takem primeru ne podeli.

 

 1. člen Vrednost nagrade predstavlja za nagrajenca doseženi neto dohodek. V skladu s 108. členom Zakona o dohodnini organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini. Davek od glavne nagrade plača za nagrajenca organizator nagradne igre. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih te nagradne igre. Davki in akontacija dohodnine Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

 

 1. člen Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer: - dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta, - dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

 1. člen Če je udeleženec kršil pravila nagradne igre, ga lahko organizator izključi iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Za kršitev velja, če ena fizična oseba uporablja več Facebook profilov ali pa nezakonite pripomočke, kot so npr. virusi ali hackertools. Kršitev je tudi uporaba avtomatskih storitev profesionalnih služb, ki se ukvarjajo z nagradnimi igrami.

 

 1. člen Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 

 1. člen Valter d. o. o. lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje akcije in pravilnik nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. O spremembi splošnih pogojev poslovanja mora na primeren način obvestiti sodelujoče. Za primeren način se šteje objava na spletni strani www.babysept.si ali na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra. 18. člen Za vse spore, ki izhajajo iz naslova nagradne igre, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Kamnik, 21.8.2020


5 mitov o otroškem prehladu

Evo, pa smo prišli do časa v letu, ko so pred nami prehladi, kihanje, kašljanje in smrkanje, za kar so naši otroci najbolj dovzetni. In ker se je šolsko leto dobro začelo, samo prav si izpostavljeni škodljivim bakterijam in virusem.

V tem članku bomo ovrgli 5 mitov o prehladu, ki vsekakor ne držijo!

?

#1 Z antibiotiki se lahko borimo proti prehladu
Nikakor! Ker prehlad povzročajo virusi in ne bakterije jih ni mogoče pozdraviti z antibiotiki, saj le ti pobijajo bakterije in ne virusov.

#2 Zelen izcedek iz nosu pomeni, da ima otrok okužbo sinusov
Barva izcedka iz nosu se spreminja in sicer gre iz rumenkaste barve proti zeleni, tako, da brez panike.

#3 Stradanje "zdravi" prehlad
V času prehlada je pomembno, da otrok uživa hrano, saj potrebuje močan organizem, ki se bori proti prehladu. Res pa je, da prvih nekaj dni (dan, dva) sploh ne bo imel apetita. Vsekakor pa ne pozabiti na veliko tekočine, sploh, ko je pristona tudi vročina in ko lije iz nosa.

#4 Naj ne kašlja
Kašelj je pravzaprav zaščitni mehanizem, ki očisti sluz iz dihalnih poti vašega otroka. Izogibajte se pretiranemu zaviranju kašlja, razen če mu to onemogoča nočni spance in če vam ni tega predpisal pediater.

#5 Zelišča, vitamini in minerali preprečujejo bolezen
Dejstvo je, da uživanje vitaminov, pitje zeliščnih čajev in vnos mineralov blagodejno učinkujejo na imunski sistem, nikakor pa ne bodo ustavili virusov pred tem, da bi napadli otrokovo telo. Nič pa seveda ni narobe če poskrbite za dodaten vnos sestavin, ki jih vaš otrok potrebuje. O tem se je vsekakor pametno posvetovati s pediatrom, da ne pride do tega, da bi bilo česa preveč.

prehlad, otroški prehlad, vročina, vročina pri otrocih, razkužilo, dezinfekcija, babysept

In kaj je najbolj smiselno narediti ko otrok zboli?

?Najprej poskrbite, da se virusi ne bo širili naprej - vzemite dezinfekcijsko sredstvo in razkužite čim več stvari, ki se jih je prehlajen otrok dotikal, sploh tiste stvari, ki si jih delite. Ne pozabite na zobne krtačke! Če vam ni odveč, si razkužite roke vsakič, ko ste v stiku z otrokom. Vsekakor pa naj si roke razkužijo obiski, dedki, babice... In nikar ne pozabite na tistega dinozavra in morsko deklico, ki je skupaj z otrokom prišla iz vrtca/šole.

?Skuhajte kurjo juho (v kolikor je meso na vašem jedilniku). Babica je imela prav in to so potrdile tudi razsikave - kurja juha oljaša simptome prehlada. Sicer ni nobenega čarobnega recepta je kurja juha lahko prebavljiva, pomaga pri preprečevanju dehidracije in na splošno vpliva na boljše počutje.

?Redno čistite nos s fiziološko raztopino, ki jo lahko naredite kar sami doma. V liter vode vmešajte "porezano" žličko soli in vse skupaj zavrite. Potem pa počakajte, da se mešanica ohladi in jo šele na to uporabite.

?V otrokovo sobo oziroma prostor, kjer počiva, postavite izparilnik, vlažilec zraka, ki bo mehčal nosni izloček. Na koncu dneva očistite tudi izparilniki (najlažje z dezinfekcijskim sredstvom), da preprečite onesnaževanje z bakterijami, virusi in plesni.

?

Za dezinfekcijsko sredstvo pa uporabite BabySept saj vsestranski in izredno učinkovit, saj uničuje preko 140 mikroorganizmov, ki so na nas lahko nevarni. Poleg tega pa ne pušča nobenih sledi in nima vonja, tako, da sploh nihče ne bo opazil, da ste ga uporabili.


gibalnica, telovadnica, gibalnica za dojenčke, telovadnica za dojenčke,babysept,

Certifikat za čisto in varno "gibalnico"?‍♀

Certifikat za čisto in varno "gibalnico"?‍♀

Dojenčki so najbolj ranljiva publika, ko je govora o bakterijah in virusih. In ravno zato morate vedno paziti v kakšnem okolju se otrok giblje, kakšne stvari daje v usta in s čim pride v stik. Vsekakor nismo zagovorniki sterilnega okolja, ampak je naš namen, zavedanje, kje vse so škodljive bakterije in dejstvo, da prenašanje le teh lahko preprečitev s preprostim in učinkovitim načinom kot je dezinfekcija. Prav tako s pomočjo ustreznega dezinfekcijskega sredstva lahko preprečite prenos virusov, ki so škodljivi tako za vas kot za vašega dojenčka.

Zato smo začeli s programom dezinfekcije igralnic, gibanic in vseh ostalih prostorov, kjer se odvijajo dejavnosti za dojenčke in otroke.

In z veseljem vam sporočamo, da je "gibalnica" Moj svet gibanja že pridobila certifikat za ustrezno dezinficiran prostor, ki je varen za vašega dojenčka in posledično za vas.

Ina nam je povedala, da je dolgo časa iskala dezinfekcijsko sredstvo, ki ne vsebuje klora in alkohola, saj se zaveda, da sta to dve snovi, ki sta zdravju škodljivi. Prav tako je želela sredstvo, ki ne pušča nobenih sledi in ga ni potrebno brisati. Njena največja želja je bila, da najde dezinfekcijsko sredstvo, ki je otrokom prijazno, prav tako, pa ne poškoduje površin (blazin), ki jih dezinficira. In tako se je naša pot združila.

Moj svet gibanja se ponaša z nalepko, da je prostor ustrezno (po protokolu) dezinficiran in tako varen za uporabo.

Prav tako pa si lahko pred vsakim obiskom in po njem z BabySept dezinfekcijskim sredstvom razkužijo roke vsi, ki bodo prišli k njej.

Ina, hvala, da ste nas spustila v svoj čarobni kotiček, kjer se dojenčki počutijo odlično. ❤

Več o tej čarobni gibalnici pa si poglejte na njihovi spletni strani https://mojsvetgibanja.si/

Ko boste naslednjič v v svoji najljubši gibalnici, igralnici ali telovadnici poglejte če le ta že ima certifikat in nalepko, da je prostor dezinficiran.

V kolikor pa ste vi lastnik ene teh, pa nam pišite na info@babysept.com.

telovadna za otroke, gibanje za otroke, telovadnica za otroke, babysept, moj svet gibanja

 

 


babysept, antiseptik, dezinfekcija, dezinfekcija tal, čiščenje tal, čiščenje igrač

Varen dom za malčke, ki se plazijo

Varen dom za malčke, ki se plazijo

Glede na to, da je plazenje pri otrocih neizogibna faza, smo vam pripravili 5 ključnih stvari na katere morate biti pozorni ko je vaš otrok v tej fazi.

Nasveti, ki jih delimo z vami se tičejo predvsem dezinfekcije, čistega okolja, ki je za malčke, ki se plazijo in dajejo vse v usta tako zelo pomembno.

V mnogih pogledih so malčki podobni morskim psom. Njihove navade spanja so skrivnostne. Udarijo brez opozorila. Svoj svet raziskujejo skozi okušanje vsega kar jim pride pod roke. In ko se začnejo premikati se ponavadi ne ustavijo. In ravno mobilnost ter želja po žvečenju vsega predstavljajo največje izzive za starše, ki želimo svoj dom ohraniti zdrav in s čim manj bakterij, ki so za otroka potencialno nevarne.

Pomembni dezinfekcijski ukrepi so:

 1. Pojdite na njihovo raven ?
  Glede na to, da so malčki v fazi ko se plazijo na drugem nivoju kot mi, starši, lahko kaj hitro spregledamo področja, kjer bi bila dezinfekcija potrebna. Zato je edina rešitev, da se spustite na njihov "nivo", da pogledate oči z njihove perspektive in tako boste hitro našli kotičke, ki ste jih v "stoje" spregledali. Svet morate pogledati skoz njihove oči. Usedite se na tla in dobro poglejte okoli sebe. Kar verjetno že počnete, ko se z malčkom igrate, a verjetno niste vsakič pozorni na to, da bi odkrivali kotičke, ki so potrebni dezinfekcije.
 2. Sezujte se ???
  Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da čevlji seboj prinašajo vse, kar so pohodili v zunanjem svetu in da to nič dobrega, kajne? A vseeno, previdno z obutvijo v stanovanju. Glede na to, da se malčki plazijo, se bodo prej ko slej srečali z vašimi čevlji in v najslabšem možnem primeru v ustih prežvekovali vaše vezalke. Približno 90% čevljev na podplatu nosi fekalije in nihče se ne želi, da naš mali zaklad pride v stik z njimi, kajne? Čevlje tako pustite v za to namenjenem prostoru.
 3. Dezinficirajte tla ?
  Če tudi bo vaša politika o čevljih v stanovanju striktna, to še vedno ne pomeni, da so vaši malčki popolnoma varni pred škodljivimi baterijami. Zato je priporočljivo, da dezinficirate tudi tla, kjer vaš malček preživi največ časa. Če boste to naredili enkrat tedensko bo idealno, če pa manj pogosto bo pa še vedno bolje, kot da tega sploh ne delate. Smiselno je tudi, da dezinficirate tla in igrače, ko odidejo obiski, ki imajo prav tako otroke, saj so verjetno s seboj prinesli kaj kar lahko zelo škoduje vašem otroku.
 4. Očistite igrače ?
  O tem kako pravilno očistiti in dezinficirati igrače smo napisali blog zapis, ki se nahaja tukaj. Za najbolj pogoste vrste igrače (materiale) boste našli navodila kako jih tako površinsko kot globinsko očistiti, da bodo varne za v usta. Tako vaših otrok kot tistih, ki pridejo na obisk.

?Na trgu boste našli veliko dezinfekcijskih sredstev, ki pa so za otroke škodljivi, prav tako pa so škodljivi za okolje. Večino sredstev je potrebno obrisati s površine, ki jo dezinficiramo, kar staršem otežuje samo dezinfekcijo.

???

BabySept pa je idealno sredstvo za domačo uporabo saj ne pušča nobenih sledi, po tem ko se posuši dejansko razpade na vodo in kisik in v kolikor pride v stik s sluznico - le te ne draži. Je tako varen za uporabo, da ga otroci lahko sami uporabljajo za čiščenje svojih igrač saj nima niti vonja in ne vsebuje klora in alkohola!

Naj te spomnim, da imamo še vedno brezplačno poštnino za vse nakupe nad 10€ v naši spletni trgovini. ?‍♀


babysept, otroška zabava, antiseptik, dezinfekcija, razkužilo, otroška zabava, zabava ob bazenu

5 idej za nepozabno otroško zabavo ob bazenu ???

5 idej za nepozabno otroško zabavo ob bazenu ???

Poletje je v polnem zamahu, čez nekaj dni še konča tudi šolsko leto in začne se najbolj brezskrben čas za naše malčke in šolarje - voda, bazeni, morje, druženje, dolgi dnevi, kratke noči in manj omejitev kot običajne dni.

Ker kot starši obožujemo zabave ob bazenu, smo za vas (in seveda tudi zase) poiskali 5 najbolj izvirnih idej kako tudi mlajšim zagotoviti nepozabno zabavo ob domačem bazenu.

Razlogov za zabavo ob bazenu je toliko, kolikor dni ima poletje. Tako, da se je lahko lotite že danes, za vikend, za praznovanje prvega poletnega dne, zadnjega dneva šole, upamo, pa da tudi prvega šolskega dne!

1. Poletna o k r a s i t e v

Če kdaj - potem je poleti čas, da vse kar je možno okrasite z močnimi barvami, neon odtenki, omejitev ni. Sami lahko izdelate okraske, jih enostavno pripnete na vrvice in vrvice obesite povsod, kjer je to mogoče. Izrežite različne oblike, lahko so to lubenice, meduze, ribe, zastavice, srčki, gusarji ali enostavni krogi, ki pa jih otrok lahko poriše, popiše ali pa le uporabite pisan papir. Če je možno ponovno uporabite papir, ki ga imate v škatli za odpaden papir.

2. Vodni baloni in vodne pištolice

Ali je zabava brez vodnih balončkov sploh prava zabava od bazenu? Za otroke vsekakor ne! Poskrbite, da jih bo dovolj, napolnite jih še preden pridejo gostje in predvidite čas, kdaj se bo zabava z njimi začela. Vsekakor malo počakajte, da se gostje sprostijo (otroci to naredijo v parih sekundah za razliko od nas), da bodo primerno oblečeni (v kopalkah bodo od trenutka naprej ko bodo izvedeli, da gredo na zabavo ob bazenu) in nato jih razveselite z novico o vodnih balončkih. In se umaknite. Daleč stran, ker ne boste vrani pred nobenim od njih. V kolikor pa bo na zabavi bolj moška družba, pa razmislite tudi o možnosti vodnih pištol. Lahko se znajdete tudi tako, da vsakemu od gostov "naročite", da naj svojo najljubšo prinese seboj. Priredite lahko pravo tekmovanje!

3. Milni mehurčki

Milni mehurčki skoraj ne bi smeli manjkati, kajne? Naredite
jih lahko sami po preverjenem receptu:

?pol šalice sredstva za pomivanje posode

?2 šalici vode

?5 kapljic glicerina (kupite ga v vsaki lekarni) ali pa 2 čajni žlici sladkorja

Imejte v mislih, da sredstva ne mešajte, saj več kot je pene, manj bo mehurčkov.

Recept za milne mehurčke

4. Kino

Če le imate možnost, otrokom po koncu kopanja omogočite ogled risanke ali filma (o tem bo seveda odločala starost otrok). Za kino lahko uporabite televizijo, lahko prenosni računalnik lahko pa si tudi sposodite prenosno platno projektor, ki pa ga seveda uporabite tudi zase.

5. S l a d o l e d

No, najbolj pomembna stvar poletja pa je vsekakor sladoled. Ker pa vedno bolj stremimo k temu, da naši otroci pojedo čim manj sladkorja, pripravite domač sladoled ki mu namesto sladkorja dodajte med in uporabite sezonsko sadje, ki ga kupite na tržnici. Sploh ne bodo opazili, da ni tako sladek kot bi moral biti. Uporabite lahko papirnate lončke ali pa tiste plastične palčke za izdelavo sladolednih lučk. Pa dvojno količino pripravite, da ne bo krokodiljih solz, če ga bo prehitro zmanjkalo.

Domač sladoled s sezonskim sadjem

Varnost

Vsekakor poskrbite za varnost otrok. Če tudi je bazen majhen (napihljiv) poskrbite, da bo v neposredni bližin vedno ena starejša oseba, ki bo divjo zabavo nadzorovala. Te mali bazeni so lahko večje zlo kot to izgleda na prvi pogled. Pri roki pa imejte tudi antiseptik, saj lahko hitro pride do kakšne površinske odrgnine, padca ali kakšne druge neumnosti, ki jih je pri otrocih neskončno. Če boste imeli v bazenu ali v okolici kakšne igrače, jih pred tem dezinficirajte, saj bodo otroci ves čas v stiku z njimi. In ker je ?BabySept ?varen za uporabo, bodo tako varni tudi vsi otroci na tej zabavi.

Po vsem napisanem se bi tudi jaz z veseljem udeležila take zabave! ?‍♀

Svojega naroči ?tukaj (nad 10€ je poštnina brezplačna)!