Splošni pogoji (Nagradne igre) 21.8.2020 - 31.8.2020

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

 

 1. člen Organizator nagradne igre je Valter, d. o. o., Ljubljanska cesta 33,1241 Kamnik.

Družabno omrežje Facebook ni organizator nagradne igre, nagradna igra ni organizirana, sponzorirana ali podprta s strani omrežja Facebook.      Facebook ni odgovoren za vsebino nagradne igre. Prejemnik podatkov z naslova nagradne igre je Valter, d.o.o. kot upravljalec Facebook strani               BabySept.

 

 1. člen Nagradna igra bo potekala od 21. 8. do 31. 8. 2020. Izžreban bo en nagrajenec. Nagrada sta dva (2) dezinfekcijska sredstva BabySept 200ml.Podatki o nagradi so opredeljeni v 8. členu.

 

 1. člen V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Osebe z omejeno ali v celoti odvzeto poslovno sposobnostjo, lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju zakonitih zastopnikov.

 

 1. člen Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se udeleženci strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z vsemi pravili in pogoji te nagradne igre ter se zavezuje, da bo ravnal v skladu z njimi. Organizator si pridržuje pravico do sprememb, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh morebitnih spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Nakup pri podjetju Valter d.o.o. ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

 1. člen Udeleženec sodeluje v nagradni igri s tem, da všečka objavo nagradne igre, označi prijatelja/ico in jo deli na svojem družabnem omrežju. Vsak sodelujoči se lahko v isto nagradno igro prijavi le enkrat, podvojene prijave izbrišemo s spiska prijavljenih.

 

 1. člen Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da se podatki o njihovem imenu, priimku in o prejeti nagradi lahko javno objavijo na Facebook strani Babysept. Obveščeni pa bodo tudi prek Facebook sporočila.

 

 1. člen S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov organizator udeležencem zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo za čas izvedbe nagradne igre. Organizator se obvezuje, da bo tako zbrane osebne podatke uporabil izključno za namen izvedbe nagradne igre ter da bo zbrane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

 

 1. člen Nagrajenec te nagradne igre bo prejel nagrado: - Dva (2) dezinfekcijska sredstva BabySept 200ml v vrednosti 30,00 € z DDV.

 

 1. člen Dne: 31. 8. 2020 bo izvedeno žrebanje, in sicer v prostorih podjetja Valter, d. o. o. Žreb bo naključen, pri čemer imajo vsi sodelujoči enake možnosti za osvojitev nagrade. Komisija organizatorja bo izžrebala dodatnega nagrajenca, za primer, če se kdo od izbranih nagrajencev ne bi odzval, ne bi izpolnjeval vseh pogojev nagradne igre ali bi se nagradi odpovedal.

 

 1. člen Obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre predložiti, bo organizator poslal izžrebancu prek Facebook sporočila. Pogoj za prejem nagrade je, da izžrebanec organizatorju v 10-ih delovnih dneh po prejemu obvestila pošlje naslednje osebne podatke prek Facebook sporočila oz. na dogovorjen e-naslov: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko. Osebe, ki jim je bila omejena ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev zakonitega zastopnika. Podjetje Valter, d. o. o. bo nagrajenca obvestilo o nadaljnjih korakih za prevzem nagrade. V primeru, da se nagrajenec v roku 10-ih dni ne bi odzval, se šteje, da se odpoveduje pravici do nagrade.

 

 1. člen Nagrada bo nagrajencu izročena v roku 10-ih delovnih dni od objave imena nagrajenca. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

 

 1. člen Ob izročitvi nagrade se je izžrebanec dolžan izkazati z osebnim dokumentom, ki se mora ujemati s podatki o izžrebancu, kot so navedeni v zapisniku o žrebanju (seznam izžrebancev) in poslanimi pisnimi dokazili. V primeru, da se podatki ne ujemajo, izžrebanec ni upravičen do prevzema nagrade in se nagrada ne podeli. Zakoniti zastopnik osebe, ki ji je bila omejeno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, mora poleg svojega osebnega dokumenta predložiti tudi dokument, ki dokazuje njegovo upravičenje za zastopanje (npr. odločba). V primeru, da izžrebanci ne posredujejo točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, izgubijo pravico do nagrad, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem. Nagrad se torej v takem primeru ne podeli.

 

 1. člen Vrednost nagrade predstavlja za nagrajenca doseženi neto dohodek. V skladu s 108. členom Zakona o dohodnini organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini. Davek od glavne nagrade plača za nagrajenca organizator nagradne igre. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih te nagradne igre. Davki in akontacija dohodnine Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

 

 1. člen Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer: - dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta, - dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

 1. člen Če je udeleženec kršil pravila nagradne igre, ga lahko organizator izključi iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Za kršitev velja, če ena fizična oseba uporablja več Facebook profilov ali pa nezakonite pripomočke, kot so npr. virusi ali hackertools. Kršitev je tudi uporaba avtomatskih storitev profesionalnih služb, ki se ukvarjajo z nagradnimi igrami.

 

 1. člen Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 

 1. člen Valter d. o. o. lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje akcije in pravilnik nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. O spremembi splošnih pogojev poslovanja mora na primeren način obvestiti sodelujoče. Za primeren način se šteje objava na spletni strani www.babysept.si ali na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra. 18. člen Za vse spore, ki izhajajo iz naslova nagradne igre, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Kamnik, 21.8.2020


babysept, razkužilo, dezinfekcija, starši, za otroke, razkužilo za otroke

7 napak staršev, ki zaznamujejo otroke

7 napak staršev, ki zaznamujejo otroke

Kljub temu, da se kot starši trudimo na vse "pretege" trudimo, da bi iz naših otrok naredili najboljše ljudi, včasih, brez, da bi se sploh zavedali, naredimo tudi kakšno neumnost, ki bo pustila posledice.

A z veliko mero zavedanja ter znanja lahko kakšno "neumnost" tudi preprečimo.

V tem članku bomo šli skupaj čez 7 napak, ki jih starši v proces vzgoje "delamo" in imajo vpliv na mentalno moč naših otrok. A če tudi si do sedaj počel/a kakšno od njih je vsak dan čas, da to spremeniš. Jaz sem ji danes zjutraj obljubila, da bom. Sploh tisto pod številko 1.

1. Zatiranje otrokovih čustev

Otroci morajo vedeti, da je zdravo izražati in govoriti o svojih čustvih. Ne pa da jim v njihovi sitiski serviramo stavke kot so:

Nehaj jokati!
Zakaj se "dereš"?
Saj ne boli tako zelo no!
Ah, zato pa ne rabiš biti žalosten!
To pa res ni nič hudega.

S takimi sporočili pošljemo otrokom podzavestne signale, da čustva niso pomembna in da jih je bolje zatreti.

Cilj naš staršev naj bo, da otrokom pomagamo pri prepoznanju čustev, obvladovanju le teh in pri iskanju njihovega izvora. Hkrati pa je naša naloga, da jim pomagamo pri iskanju rešitev in pri tem, da se sami naučijo tako prepoznave in obvladovanja čustev.

2. Rešitelji pred neuspehom

Kot starši načeloma zelo težko opazujemo svoje otroke, ko "padejo", jim nekaj ne uspe, ko pri reševanju izzivov niso uspešni. Sploh ko se lotijo izziva, ki bi ga mi z lahko rešili v eni potezi. Naprimer zjuraj polite zadnje kapljice mleka za čokolešnik. Huh!

A v takih trenutkih se za trenutek ustavite in si prikličite v zavest dejstvo, da je neuspeh del uspeha. Če otroci nikoli ne dobijo priložnosti, da se sami soočijo z neuspehom, če se ne znajdejo pred ovirami, se nikoli ne bodo naučili lekciji, ki jim bodo še kako prav prišle v prihodnosti. Hkrati ne bodo razvili vztrajnosti, ki jo potrebujejo za vse kar jih v življenju še čaka.

3. Pretiravanje z dobrinami

Otroci obožujejo stvari, mi starši pa jih tako radi dajemo, kupujemo. Toda raziskave kažejo (in tudi zdrava kmečka pamet), da ni pametno, da otrokom vedno damo/kupimo vse kar si želijo. S tem jih namreč prikrajšamo, da zamudijo veščine, povezane predvsem z veščino samodiscipline ter vedenja, da denar ne raste na drevsu in stvari ne padajo iz neba.

Želja vseh nas staršev je, da naši otroci odrastejo z mislijo, da je v življenju mogoče vse. Da lahko postanejo karkoli želijo. A le pod "pogojem", za to nekaj naredijo.

Samokontrola je pri otrocih ključna in mi kot starši imamo pri tem veliko vlogo. S tem ko jim postavimo jasna pravila. Jim damo vedeti, da ne pade vse z neba in da lahko sami s svojim doprinosom veliko naredijo zato, da nekaj dobijo ali dosežejo. S tem jim dam tudi vedeti, da ni vse samoumevno in da se je za stvari v življenju treba potruditi.

4. Pričakovanje popolnosti

Popolnoma naravno je, da si za svoje otroke želimo, da sanjajo veliko in so (naj)boljši pri vsem česar se lotijo. Ampak naše izkušnje kažejo popolnoma drugače, kajne? Če otrokom postavimo previsoke cilje ima tak pristop lahko posledice in vpliv na samozavest in zaupanje v njegovem kasnejšem življenju.

Naša naloga je, da svojim otrokom vgradimo miselno moč kar storimo tako, da postavimo za njih realna pričakovanja. In četudi jih vaši otroci ne bodo dosegli, jih bodo težave, ki bodo zaradi neuspeha doletele, naučile dragocenih lekcij za nadaljnje reševanje izzivov, ki jih bo na njihovi poti vedno več.

5. Skrbite, da se vedno počutijo dobro

V življenju otroka obstaja veliko stvari zaradi katerih se lahko vaš otrok počuti nelagodno, sploh takrat ko počne nekaj novega, neznanega kot naprimer: ko poskusi novo hrano, sklepa nova prijateljstva, igra nov šport, se loti novega "hobija", se preseli v drug kraj ali mora v novo šolo, novo okolje.

Toda tako kot neuspeh tudi soočanje z neprijetnimi situacijami poveča mentalno moč tvojega otroka. Otroke "moramo" spodbujati k novim stvarem. Tako namreč razširjajo obzorja. Pomagajmo jim, da naredijo prvi koraki, ki je vedno najtežji. Ko prvi korak premagajo, največkrat spoznajo, da niti ni bilo tako težko kot je vse skupaj bilo videti čez njihove oči.

6. Ni meje med staršem in otrokom

Če želite, da se otroci odločajo samostojno, potem ste vi tisti, ki boste morali postaviti meje. Otroci, ki so mentalno močni, imajo starše, ki razumejo pomen postavljanja meja in doslednosti. V kolikor se s svojim otrokom prepogosto pregovarjate in dovolite neskončna pogajanja o pravilih, lahko privede do bojev za oblat med vami in vašim otrokom. Tega pa si ne želite, kajne?

7. Ne (po)skrbite zase

Starejši ko postajamo starši, vse težje ohranjamo zdrave navade (zdrava prehrana, telovadba, čas zase). Zato je pomembno, da te navade čim prej spet osvojite, saj boste s takim načinom dali tudi otroku dober vzgled da je skrb zase v življenju pomembna. Ključna za srečno življenje.

Prav tako je naša naloga, da našim otrokom pokažemo kako se sami spoprijemamo z izzivi, ki nam jih življenje servira na pladnju vsak dan. Naj ve in vidi kako mi rešujemo izziv, saj se bodo tako na praktičnem, domačem primeru naučili sami poiskali rešitve za svoje "stiske".

Otroci so ljudje. S svojimi čustvi, strahovi, izzivi in svojimi možgani. Naša naloga je, da jih spoštujemo, sprejemamo in jih usmerimo na pot življenja. Jim stojimo ob strani. Jih vzpodbujamo. Jih imamo brezpogojno radi.

Srečno!


babysept, razkužilo, razkužilo za roke, razkužilo za igrače, razkužilo za otroke

Vodikov peroksid in BabySept

Vodikov peroksid in BabySept

Vodikov peroksid je glavna sestavina BabySept razkužila. Ojačan je s srebrovimi ioni, ki površino ščiti pred ponovnim nastajanjem mikrobov.

Kaj je vodikov peroksid

Vodikov peroksid (formula H2O2) je kemična spojina, ki je kombinacija vodika in vode. Tekočina deluje kot blag antiseptik in ga je moč uporabljati v različne namene, odvisno od stopnje koncentracije, ki se nahaja v raztopini.

BabySept vsebuje 3% raztopino, kar je varno za uporabo na koži, površinah, igračah, ter vsemu, s čimer ste vi in vaši otroci v stiku. Taka količina vodikovega peroksida ne draži sluznice in za seboj ne pušča sledi.

?BabySept učinkovit je tako proti virusom (tudi tem iz družine korona), bakterijam ter glivicam! Uničuje širok spekter mikroorganizmov, BabySept preko 140 različnih!

A previdno, varna za uporabo na koži je le 3% raztopina, ki jo najdete v BabySept pa verjetno še v kakšenm drugem "takem" razkužilu pri nas, a vedno! preberite etiketo.

?BabySept je tudi učinkovito razkužilo za roke, saj - v primerjavi z alkoholnimi razkužili ne draži kože, je ne izsušuje in tako preprečuje, da bi koža pokala. Sploh ko govorimo o razkuževanju občutljive, otroške kože.

?Z njim se boste učinkovito borili tudi proti glivicam, glivičnim okužbam, saj uničuje tudi to. "Zdravljenje" je sicer dolgotrajno, a preverjeno učinkovito. V povprečju "zdravljenje" glivic z BabySept-om traja približno 2 meseca.

?Kako pa še lahko izkoristite BabySept, ki ga imate doma? Prav vam bo prišel v vseh kotičkih vašega doma, saj je ne uničuje nobenih površin in za seboj ne pušča nobenih sledi.

Vodikov perokisd ima lastnost razkužila, ki uniči tudi biofilm (kar za razkužila z alkoholom ne moremo trditi). Poleg tega bakterije ne razvijejo odpornosti na BabySept, tako, da ga uporabljate neprekinjeno.

3% koncentracija vodikovega peroksid ima zmožnost, da de aktivira respiratorni virus (ki povzroča prehlad) v 8 minutah. Glede na to, da BabySept ni potrebno izpirati, le počakate, da se posuši in površina je razkužena ter zaščitena!

Če se malo dotaknemo koronavirusa in pogledamo čez meje naše male Slovenije, je dokazano s strani Ameriškega Sveta za zdravje in znanost, da je vodikov peroksid odlična alternativa za razkuževanje površin, med katerimi so navedli predvsem steklo, kovino in plastiko. Torej vse kljuke, vsa embalaža, vse s čimer smo v stiku.

Preden se lotite razkuževanja z BabySept-om pa je smiselno, da bolj umazane površine še površinsko očistite. Z navadnim milom in mokro krpo. Ko je površina (kljuka, igrača, miza= čista pa BabySept v super 500ml pršilki, ki prši fino meglo, poškropite in počakate, da se posuši. Tako zelo enostavno, brez brisanja!

razkužila v našem domu še nikoli do sedaj niso igrala večje vloge. Poskrbite, da bo glavno vlogo odigral prav BabySept saj je njegova uporaba vsestranska in mu lahko popolnoma zaupate!? Tvoja flaška super razkužila te čaka tukaj!

Srečno!


glivice, glivice pri otrocih, za otroke, razkužilo, dezinfekcija

Glivice pri otrocih

Glivice pri otrocih ?

Pomlad je čas, ko se vsi spravimo ven na svoja kolesa, rolerje, skiroje in vse ostalo kar paše zraven v pomladno preživlanje prostega časa. Enako naši otroci. S čeladami na glavi, po možnosti brez nogavic a še v (pol)zaprtih čevljih.

Pomlad je pa hkrati tudi čas, ki ga glivice obožujejo, saj se pod čelado, v rolerjih ali na ročakh skiroja tako zelo rade razmnožujejo in zadržujejo. O, pa v na pol odprtih sandalih, tam kar skačejo od veselja, ko so nogice vlažne in na jih ni nogavic.

Čeprav se nam vsem zdi, da danes vsi malo pretiravamo, pa je v resnici borba z glivicami res nadležna reč, sploh ko se pojavijo pri majhinih otrocih, ki jih je kakšne stvari (še) težko razližiti.

Kar nekaj mamic se nam javi vsako poletje, vmes se najde tudi kakšna babica, ki pri svojih otročkih opazijo spremebe na nohtih, na stopalih malčkov in otrok, pa tudi še kje drugje so te male nadloge prisotne.

Res je, da lahko za odpravo glivic v lekarni kupite več različnih pripravkov, a mi lahko o učinkovitosti vodikovega peroksida, ki je ojačan s srebrom, poročamo tedensko. Stranke, ki se borijo z glivicam več let, prav tako mlajši otroci in malčki, po približno dveh mesecih uporabe poročajo o tem, da glivic ni več! 1:0 za BabySept!

Vsem staršem vedno svetujemo, da naj z BabySept razkužujejo tudi ostale predmete, s katerimi so otroci ves čas v stiku in so idelaen kraj za razvoj glivic in to so:
?čelade
?rolerji
?ročke od skiroja
?ročke od poganjalčka, saj se prenos tako glivici n ostalih bkaterij zgodi en, dva, tri!

Na srečo je BabySept brez klora in alkohola, tako, da ste lahko popolnoma brez skrbi, da bi poškodoval katero od površin. Ko otrok odloži čelado, jo poškropite in pustite, da se posuši. Enako naredite z obutvijo. Ter vsem ostalim. Najlažje boste to naredili zvečer, ko bodo šli spat in ne bo bojazni, da bi kdo šel še en krog s kolesom.

Mogoče izpade panično, da zvečer vse prešpricate, ampak če lahko naredite to za zdravje vašega otroka, potem dajte! Bolje preventiva kot kurativa. Na naših policah vas čaka super 500ml pršilka, ki vam omogoča, da dezinficirate tudi težje dostopna mesta (kot je notranjost čelade in obutve), saj jo lahko - če je treba - obrnete na glavo pa bo še vedno neprekinjeno pršila.

Za vsa vprašanja smo vam vedno na voljo na telefonski številki ☎ 041 336 352 in ✉ e-naslovu info@babysept.com

glivice, glivice pri otrocih, za otroke, razkužilo, dezinfekcija, babysept


razkužilo, razkužilo brez alkohola, razkužilo za otroke, razkužilo za dojenčke

Zakaj je BabySept drugačen?

Zakaj je BabySept drugačen?

V poplavi razkužil, ki so nam danes na voljo praktično na vsakem koraku je na prvi pogled in z malo znanja teko določiti kaj je učinkovito razkužilo. Pa katero je primerno za uporabo pri otrocih. Pa katero ne peče, nima vonja in ne pušča nobenih sledi.

Danes s teboj delimo informacije o tem kaj je pri razkužilih okej in kaj ne. Ovrgli bomo mit, da so edina učinkovita razkužila le tista, ki vsebujejo alkohol. Na prste ene roke lahko preštejmo ljudi, ki vedo, da alkohol ni najbolj optimalna izbira pri izberi učinkovitega razkužila.

Razkužilo, ki vsebuje alkohol ni najbolj varna izbira, sploh če ga uporabljate za razkuževanje otroških rokic ter vseh površin in pripomočkov s katerimi je otrok v stiku. Alkohol kot sestavina je škodljiv, če ga otrok vdihava, prav tako pa je nevarno če pride v stik s sluznico. Poleg tega, da ima skrajno neprijeten vonj, lahko povzroči tudi neprijetnosti, kot so draženje občutljive kože, v skrajnem primeru pa tudi bruhanje in bolečine v trebuhu in pa kašelj. Verjetno svojemu otroku ne dovolite, da uživa alkohol, kajne?

BabySept je tako poseben zato, ker ne vsebuje alkohola. In je kljub temu učinkovit v boju z virusi (tudi tem iz družine korona), bakterijami in tudi glivicami. Poleg tega pa, kar ga dela še bolj posebnega (predvsem od razkužil, ki vsebujejo alkohol), pa je dejstvo, da uničuje tudi biofilm. Površino zato ščiti tudi do 72 ur!

Drugačen pa je tudi zato, ker:

?ne vsebuje klora in venarnih kislin
?nima vonja
?ne pušča sledi
?ga ni potrebno brisati
?ne draži sluznice

Njegova glavna sestavina je vodikov peroksid, ki je ojačan s srebrovimi ioni, kar mu omogoča, da je tako zelo učinkovit. Bakterije se nanj ne morejo navadti, tako, da ga lahko uporabljate znova in znova na enakih površinah pa bo vseno enako učinkovit.

Dokazano uničuje preko 140 različnih mikroorganizmov kot so:

Plesnim in glivicam: Aspergillus niger • Candida • Fusarium • Mucor • Penicillium • Rhizopus • Trichophyton mentagrophytes
Virusom: Adenovirus • Hepatitis B in C • Herpes simplex tipa 1 • HIV • H1N1 – prašičja gripa • H5N1 • Gripa A • Norovirus • Poliovirus • Rhinovirus type 37
Bakterijam: Ecoli • MRSA • Mycobacterium Tuberculosis • Neisseria Meningitidis • Pseudomonas Aeruginosa • Salmonella • Staphylococcus – Zlati Stafilokok • Streptococcus pyogenes – Škrlatinka • V. Chloerae (Kolera)

Naš namen je, da veste več kot ve večina in da zase in za svoje otroke uporabljate le najboljše. Če tudi to pomeni, da za "razkužilo" odštejete kakšen € več. Zdravje otroka je na prvem mestu!

Če dvomite, imate vprašanje ali vas zanima več pa nas pokličite na 041 336 352 ali nam pišite na info@babysept.com.

Srečno! ?

razkužilo, razkužilo za otroke, razkužilo brez alkohola, razkužilo za dojenčke